• Adresa Blok tržnica 21, 32100, Vinkovci

  • Telefon: +385 32 354 750
    info@gtgvinkovci.hr

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge na javnoj Gradskoj tržnici na malo u Vinkovcima  se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18).

Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/16, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih u ¨Službenom glasniku¨ Grada Vinkovaca.

Ovdje možete preuzeti Odluku vijeća na opće uvjete tržnice na malo i Opće uvjete tržnica.