Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja se temelje na odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine 68/18, 110/18).

Na iste je dana prethodna suglasnost Grada Vinkovaca KLASA: 363-01/19-01/15, URBROJ: 2188/01-01-19-1 od 11. ožujka 2019. godine, te isti stupaju na snagu osmog dana od objave istih u ¨Službenom glasniku¨ Grada Vinkovaca.

Ovdje možete preuzeti Odluku vijeća na opće uvjete ukop pokojnika i Opće uvjete ukopa pokojnika.