Sprječavanje sukoba interesa u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11.) objavljujemo kako GTG VINKOVCI d.o.o., kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim subjektima:
– Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
– Polet d.o.o.
– Gradsko gospodarstvo d.o.o.